ขงจื่อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน ชุนหลี่

ISBN:

Published:


Description

ขงจื่อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน  by  ชุนหลี่

ขงจื่อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน by ชุนหลี่
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 4.62 Mb

ขงจือ เวลาดุจธารนำทีไหลผานทังวันแลคืนมิรูหยุดศิษยทังหลาย พึงตระหนักวาชีวิตคนเรานันแสนสันพวกเจาตองรูจักถนอมเวลาศึกษาหาความรูใหไดมากทีสุด ผูรับราชการ จะตองจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย แลตองรับผิดชอบตออาณาประชาราษฎร มีความรักใครตอมวลประชา ทะนุถนอมเดกเลMoreขงจื่อ เวลาดุจธารน้ำที่ไหลผ่านทั้งวันแลคืนมิรู้หยุดศิษย์ทั้งหลาย พึงตระหนักว่าชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นพวกเจ้าต้องรู้จักถนอมเวลาศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุด ผู้รับราชการ จะต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ แลต้องรับผิดชอบต่ออาณาประชาราษฎร์ มีความรักใคร่ต่อมวลประชา ทะนุถนอมเด็กเล็กคนชราทั้งยังต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของปราชญ์เมธีอย่างกว้างขวาง ยามบิดายังอยู่ พึงสังเกตปณิธานแห่งบิดา หลังจากบิดาได้ถึงแก่อาสัญพึงตั้งใจศึกษาในภาระกิจที่ท่านเคยกระทำมาแต่ก่อน หากสามารถปฏิบัติตามแนวคิดและปฏิปทาอันดีงามของท่านได้โดยตลอดเช่นนี้ก็คือความกตัญญูแล้วแล ในโลกนี้มีอะไรที่เต็มแล้วไม่คว่ำบ้าง?

ดังนั้น สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแท้ก็คือคำว่า อ่อนน้อม นั่นเอง คนที่มากล้นด้วยสติปัญญาก็พึงตั้งตนในความโง่เขลาตลอดเวลา คนที่มีคุณงามความดีอันล้นฟ้าก็พึงคำนึงถึงข้อบกพร่องของตนอยู่เสอม คนที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์ศฤคารก็พึงสำเหนียบถึงความทุกข์ยากทุกลมหายใจEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "аё‚аё‡аё€аё·а№€аё­ аё€аё­аёЎаё›аёЈаёІаёЉаёЌа№Ња№Ѓаё«а№€аё‡а№Ѓаёња№€аё™аё”аёґаё™":


cepeliowo.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us